026-840 39 19   |   info@bgwoon.nl   |  Login

  100% NO CURE NO PAY

Veelgestelde vragen

Op het moment dat de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen, bent u pas in onderhandeling. Als de makelaar van de verkoper aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken bent u nog niet in onderhandeling.

Ja, dat is toegestaan. Onderhandelingen met een partij hoeven niet tot een verkoop te leiden. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de verkoper wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag met meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Als dat het geval is zal de BuitengeWOON makelaar het duidelijk aangeven.

Als de verkopende makelaar aangeeft dat een pand 'onder bod' is dan kunt u wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is.

De BuitengeWOON makelaar doet nooit mededelingen over de hoogte van biedingen om eventueel overbieden te voorkomen.

Nee dat hoeft niet, ook al wordt vaak gedacht van wel. De Hoge Raad (hoogste rechtsprekende instantie) heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Op het moment dat u de vraagprijs biedt, is het aan de verkoper of deze hiermee akkoord gaat. De verkoper kan er dan ook voor kiezen om zijn makelaar een hoger tegenbod te laten doen dan de oorspronkelijke vraagprijs.

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen en verlagen. Een potentiële koper kan er tijdens de onderhandelingen op zijn beurt ook voor kiezen het bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk het eerder gedane bod van de potentiële koper.

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (over het algemeen de prijs, opleveringsdatum en eventuele ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de mondelinge afspraken schriftelijk vast in een voorlopig koopcontract.

Zodra beide partijen het voorlopige koopcontract hebben ondertekend en de koper een afschrift hiervan heeft ontvangen, treedt voor een particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van de woning.

Als de koper dat niet doet, de financiering rond heeft en aan eventuele andere ontbindende voorwaarden is voldaan, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

Belangrijk om te weten is dat u als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde krijgt. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat het voorlopig koopcontract wordt opgemaakt.

Ja, dat mag. Soms is het aantal belangstellenden, dat de vraagprijs biedt of benadert zo groot, dat het moeilijk te bepalen is wie van deze belangstellenden de beste koper is. In zo'n situatie kan de verkopende makelaar, in overleg met de verkoper, ervoor kiezen de lopende onderhandelingen af te breken en de procedure voor het bieden te wijzigen. Vervolgens kan ervoor gekozen worden om de verkoop te laten plaatsvinden op basis van een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. 

Voordat het systeem van verkoop wordt gewijzigd, zal de BuitengeWOON makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen nakomen.

De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar voor welke prijs deze de woning wil verkopen. Uiteraard kan de koper onderhandelen over de prijs, maar de verkoper is degene die uiteindelijk beslist.

Een optie geeft, juridisch gezien, een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met de andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Voor de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Voor de aankoop van een bestaande woning niet.

Bij bestaande woningen wordt het begrip 'optie' dan ook vaak onterecht gebruikt. Het heeft in dat geval meer de betekenis van een toezegging, die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod.

De makelaar zal in de tussentijd niet met een andere partij in onderhandeling gaan. De belangstellende kan deze tijd bijvoorbeeld gebruiken om zich te verdiepen in de financiering of gebruiksmogelijkheden van de woning. De belangstellende kan een optie niet eisen; de verkoper en de verkopende makelaar beslissen zelf of er in het onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Nee, dat hoeft niet. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper het verloop van de verkoopprocedure. Vraag bij serieuze belangstelling altijd aan de makelaar wat uw positie is. Dit kan teleurstelling voorkomen.

Nee, onder 'kosten koper’ vallen de kosten waarvan de overheid heeft bepaald dat deze worden toegevoegd aan de overdracht van een woning. Deze kosten zijn 2% overdrachtsbelasting, de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers van het Kadaster.

Als de verkopende partij een makelaar heeft ingeschakeld, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de verkoper. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van de koper. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt uiteraard wel voor rekening van de koper.

Artikel 6 lid 3 van de Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij bepaalt dat de consument bij het intrekken van de opdracht niet schadeplichtig is. De makelaar heeft volgens deze voorwaarden wel recht op vergoeding van de gemaakte kosten (zoals genoemd in artikel 17) en, indien en voor zover bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een percentage van het loon.

Bij BuitengeWOON makelaars gaan wij nog een stap verder en brengen wij u standaard helemaal geen intrekkingskosten in rekening als u na verloop van tijd niet tevreden bent en de opdracht in wilt trekken. U betaalt in dat geval geen boete, geen kosten voor de standaard servicepakketten en geen loon. De enige kosten, die wij u (tussentijds) in rekening brengen, zijn de kosten van eventuele extra diensten.

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden.